Vedtekter

Vedtekter Sørum Hundeklubb

Kapittel 1, Navn og formål

§1: Navn
Klubbens navn er Sørum Hundeklubb, her forkortet til Sørum HK.

§2 Tilknytning og interesseområde
Klubben dekker området Sørum i Akershus fylke.

§3 Formål
Klubbens formål er innen sitt distrikt å:
• Fremme interessen for sosialisering av hund, gjennom felles turer, lek og moro.
• Samt enkel trening innenfor utstilling, bruks, lydighet, agility, rally-lydighet m.m.
• Arbeide for riktig behandling av hunder, samt spredning av og opplysninger om hundeeierens plikter og ansvar.
• Holde kurs og foredrag innen de forskjellige emenene, nevnt ovenfor samt
innenfor dyrehold/stell/og fôr ol.

§4 Klubb
Klubben har adgang til å slutte seg til andre organisasjoner såfremt dette ikke strider
mot klubbens formål(§3). Slik tilsluttning til andre organisasjoner skal godkjennes av
Årsmøte. Klubbens styre kan inngå forretningsmessige avtaler med
samarbeidspartner, sponsorer osv.

Kapittel 2, Medlemsskap

§5 Medlemsskap
Som medlem kan styret ta opp enhver uberyktet person. Styret kan nekte
opptagelse hvis denne antas å skade klubben og/eller hundesaken.
Vi i Sørum HK har fri tilgang til å stå som medlem i andre klubber og/eller delta som
holdes utenfor klubben, da vi i Sørum HK vil stå for ett positivt og sosialt
hundemiljø.

§6 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingent forfaller til
betaling innen utløpet av inneværende år.
Medlemmene har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Medlemmer som skylder kontingenten kan av styret besluttes strøket som medlem etter 2. gangs purring.
Når medlemskontingenten er betalt, mottar medlemmet et medlermsbevis, referat fra
årsmøtet og annet som er forbeholdt medlemmene. Og har godtatt klubbens vedtekter
og retningslinjer.

§7 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer.
Medlemmer forplikter seg til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse
fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben ihende i rett tid. Medlem som ikke har
betalt skyldig kontingent, eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til
klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§8 Opphør av medlemsskap
Medlemsskap i klubben opphører ved: Skriftlig utmeldelse, jmfr § 9
Strykning på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld
til klubben, jmfr § 10
Eksklusjon besluttet av klubbens styre

§9 Utmeldelse
Medlemmer som ønsker å tre ut av klubben, må underrette styret skriftlig.

§10 Eksklusjon og strykning
Person som er ekskludert av en annen samarbeidende klubb, kan ikke opptas som
medlem uten anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen.
Styret kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller ekskludere
medlem Eksklusjonen krever ¾ flertall av fulltallig styre.
Styret kan også stryke medlem på grunn av manglende kontingentbetaling eller annen
uregulert gjeld i forhold til klubben uten at kravet dermed bortfaller.
Person som er nektet opptakelse, strøket eller ekskludert, kan, etter eget valg, anke
avgjørelsen inn for klubbens årsmøte/Generalforsamling eller klubbenes
samordningsutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om
beslutningen beviselig er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at
avgjørelsen i den valgte organ godtas som endelig og inappellabel.
Styret som ekskluderer plikter å gjøre den ekskluderte oppmerksom på ankeinstans,
ankefrist og at Samordningsutvalget avgjørelse er endelig og bindende.

§11 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ydet
klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles
klubbens hederstegn.

Kapittel 3, Organisasjon

§12 Klubbens organer
Årsmøte
Ekstraordinært årsmøte
Styre

§13 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31.3. og innkalles av styret med minst
3 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer minst 6 uker
på forhånd, slik at frister for forslag etc kan overholdes og innkomne saker/forslag
således kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge:
Dagsorden
Undertegnet årsberetning
Undertegnet regnskap med revisors beretning
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomitéen
ihende/poststemplett senest 4 uker før årsmøtet
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra
medlemmene må være styret ihende/poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.
Lederen velges på årsmøtet ved særskilt valg for 1 år.
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentantene for 1 år ad gangen.
Styret konstituerer seg selv.
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved
personlig fremmøte. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har
betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.
Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig
avstemming ikke kreves.
Nye medlemmer med kontingent betalt senere enn 2 uker før årsmøtet, har ikke stemmerett.

§14 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene
forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av
de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for årsmøtet.

§15 Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll. Evt.
Tellekorps.
Godkjenning av møteinnkallelse.
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Budsjett for neste år
Fastsetting av kontingent.
Valg av formann, kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer
Valg av revisor / regnskapskontor med vararepresentant
Evt honorar til revisor / regnskapskontor
Valg av Valgkomité med vararepresentant
Andre saker som står oppført på dagsorden

§16 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter "lov om dyrevern" (dyrevernsloven)
kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§17 Styret
Styret består av formann, kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet.
Styret har ansvaret for å:
Lede klubben mellom årsmøtene
Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen
Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-avdeling
Fremme mulighetene for aktivitet i klubbens område
Avholde årsmøte
Oppnevne komitéer og representer for klubben
Utarbeide retningslinjer for komitéer og evt redaktør
Styret er beslutningsdyktige når lederen eller nestlederen og minst 4 andre
styremedlemmer er tilstede. Styret konstituerer seg selv.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av
styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§18 Valgkomitéen
Valgkomiteen består av 2 medlemmer.
Kapittel 4, Revisor

§19 Revisor/Regnskapskontor
Årsmøtet velger hvert år revisor/regnskapskontor og vararevisor.
Revisor/regnskapskontor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med
kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kapittel 5, Diverse bestemmelser

§20 Lovendring
Lovendring kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

§21 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, eksklusjon av medlemmer, lovendring og oppløsning.
Der intet annet er nevnt, kreves det absolutt flertall.

§22 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen
må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall.